Nöykkiön koulussa on pitkä traditio eriyttävästä työstä englannin opiskelussa. Jokainen seitsemännelle luokalle tuleva oppilas valitsee ennen kouluun tuloa joko perus- tai syventävän vaihtoehdon englannin opintoihinsa. Molemmissa vaihtoehdoissa tuntimäärä ja arviointiperusta ovat samat, mutta sisältö ja toteutustavat poikkeavat toisistaan. 

Syventävissä opinnoissa painopiste on kielen suullisessa ja kirjallisessa tuottamisessa. Tavoitteena on runsaan kirjallisen ja suullisen tuottamisen sekä vaativamman luetun ja kuullun materiaalin käytön kautta oppia luovaa kielenkäyttöä ja päästä oman lahjakkuuden puitteissa mahdollisimman korkeisiin oppimistuloksiin.  

Syventävissä opinnoissa oppilaat harjoittelevat suullista tuottamista monin eri tavoin. Myös esiintymistä englannin kielellä harjoitellaan paljon. Kirjoittamista harjoitellaan tekemällä erilaisia tekstejä, kirjoitelmia, runoja, raportteja ja tarinoita. Kielen tuottamisen tueksi rakenteita opetetaan nopeammassa tahdissa kuin perusopetuksessa. Syventävää vaihtoehtoa suositellaan oppilaalle, jolla on vahva motivaatio harjoitella ja kehittää omaa kielitaitoaan. 

Perusopinnoissa keskitytään englannin kielen keskeisiin tietoihin ja taitoihin. Oppilaalla on parempi mahdollisuus edetä opinnoissaan omaan tahtiin taitotasonsa mukaan. Jos oppilaalla on ollut vaikeuksia englannin opinnoissaan alakoulussa, suositellaan perusopintojen valitsemista yläkoulussa. 

Koulussamme on joka luokka-asteella yksi matemaattis-luonnontieteellinen painotettu luokka. Nöykkiön koulussa kaikki painotetun luokan oppilaat opiskelevat englantia syventävän ohjelman mukaan. 

Koulussamme on myös kaksikielinen luokka, joka opiskelee osan oppiaineista englanniksi. Kaksikielinen luokka opiskelee englantia erillisen opetussuunnitelman mukaan.